сервизи автомобили сервизи мотоциклети пътна сервизи камиони сервизи тежки машини

About
Terms

януари 5, 2021

Условия за ползване

geodi

Условия за ползване на електронната сервизна книжка за автомобили sbook
Общи понятия

sbook е електронно приложение (програма), функциониращо и достъпно през интернет страницата, с адрес (url) https://bg.sbook.eu, администрирано и собственост на GEODI EU Private Company, наричана за краткост Geodi.

GEODI EU PC е частна компания, регистрирана в Солун, с адрес ул. Немеас 42, п.к.54249, данъчен номер 800855876, Z Thessaloniki, телефон за връзка +30 2313 079 013.

Потребител на sbook е всяко лице, което посещава https://bg.sbook.eu или ползва приложението, в каквато и да е форма, със или без регистрация.

С настоящите Условията за ползване се уреждат отношенията между Geodi и потребителите на sbook.

С кликването върху който и да линк Потребителят декларира, че се е запознал и приема Условията за ползване на страницата на приложението или на неговия мобилен вариант.


Предмет на приложението sbook

sbook е приложение, което позволява на потребителите да поддържат лични или служебни електронни сервизни книжки за своите автомобили, превозни средства и други машини (за краткост - автомобили), да правят и съхраняват записи относно сервизните дейности за автомобилите си или такива на своите клиенти, да бъдат вписани в публичния каталог на приложението (страницата), ако дейността им е свързана с поддръжката на превозни средства или машини и упражняват законно тази дейност.

Електронната сервизна книжка е съвкупност от вписванията за един автомобил в sbook и е аналог на обичайните хартиени сервизни книжки, съпътстващи документацията на автомобилите, с допълнителни функции и възможности. Нейната цел е съхраняването на пълна история на един автомобил, сервизи, поддръжка, километри и др., така че да улесни собственика му при поддръжката или препродажбата.

Публичният каталог включва физически и юридически лица, чиято дейност е свързана с поддръжката или ползването на автомобили, превозни средства и други машини.


Регистрация

Всеки Потребител може да направи своя регистрация (акаунт) в sbook. Регистрациите (акаунтите) са два типа.
Първият се отнася до собствениците и ползвателите на автомобили, независимо от това дали Потребителят е физическо или юридическо лице. Всеки Потребител, чрез акаунта си, може да създаде множество сервизни книжки за своите автомобили, свързани с регистрацията му (акаунта му) .
Вторият тип регистрация се отнася до физически и юридически лица, които законно се занимават със сервизна дейност или дейността им е свързана по някакъв начин с предмета на sbook. Те могат в допълнение да създават регистрации и сервизни книжки за своите клиенти с изричното им съгласие.
Първият тип потребителски регистрации за краткост се наричат "Собственик" а вторият - "Автосервиз"

Достъп до регистрациите (акаунтите)

Както Собствениците, така и Автосервизите се свързват със своите акаунти посредством e-mail и парола за вход, определена от тях самите. Правата върху регистрации на Собственици, създадени от Автосервизи, с тяхното създаване преминават върху Собствениците.


Лични данни

sbook не събира и не съхранява лични данни за нерегистрираните си потребители.
Личните данни на регистрираните потребители, Собственици и Автосервизи се предоставят от тях и се съхраняват от Geodi и със средствата на приложението с оглед на неговия предмет, дейността на Geodi и нормативните регламенти на ЕО.

Достъп до данните
Достъпът до личните данни на Собствениците и до данните за сервизните дейности по автомобилите им се настройва от самите Собственици.
Geodi препоръчва записването само на най-необходимите лични данни и избягване на вписване на чувствителни такива. sbook функционира напълно пълноценно и когато регистрацията е направена само с e-mail, с изключение на участието в дискусии, изпращането на съобщения и др., които не касаят пряко предмета на приложението.
Geodi препоръчва вписване на име и телефон за улесняване на комуникацията между потребителите - Автосервизи и Собственици.

Регистрационните данни на Автосервизите (с изключение на парола и e-mail) са публични и са видими за всички посетители на страницата на приложението.

Данни за вписаните автомобили, превозни средства и др.
За всеки автомобил приложението създава отделна сервизна книжка (ID)
Вписвания за сервизните дейности в нея могат да добавят Собствениците и регистрираните в sbook Автосервизи, ако Собственикът е разрешил това чрез настройките на акаунта си (препоръчва се и е начална настройка за всеки регистриран автомобил).
Вписванията на сервизни дейности могат да бъдат редактирани и изтривани само от този, който ги е направил, и само в деня на въвеждането им, като целта е създаването на една пълна и достоверна история за сервизните дейности, поддръжката на автомобила, изминати километри и др.

Изтриване на данните и регистрацията
Всеки Потребител - Собственик може във всеки един момент на нормално функциониране на приложението и следвайки ясните му процедури да изтрие своите вписвания и своята регистрация. Изтриването е окончателно и информацията не би могла да бъде възстановена.
Данните и регистрацията на Потребител - Автосервиз се изтриват от администратора на програмата след проверка.

Особености при редактирането и изтриване на вписванията за автомобилите (сервизните книжки)
Вписванията на отделни сервизи на автомобилите и др. не могат да бъдат изтривани поотделно, освен в деня, в който са направени, и от този, който ги е направил. Потребителят не би могъл да изтрие и да редактира сервиз, който е направен предходния ден.
Същевременно Потребителят Собственик е в правото си да изтрие напълно своя автомобил, с което се изтриват всички вписвания за него и цялата му съхранена дотогава сервизна история. Вписването на същия автомобил отново ще създаде нова Сервизна книжка, но от датата на новото вписване, като предишната история ще бъде безвъзвратно изгубена.


Cookies (бисквитки)

Като повечето интернет приложения, sbook използва Cookies. Cookies са малки текстови фрагменти, които се записват на електронното устройство на Потребителя.
sbook използва два типа cookies:


Уведомително Cookie

Това е бисквитката, която се записва на електронното устройство на потребителя след натискането на бутона/линка "Разбирам и съм съгласен". Прекратява показването на предупредителния прозорец за използването на Cookies и Условията за ползване след потвърждението от Потребителя.
Запазва се за 1 месец на електронното устройство на потребителя, ако браузърът му не е настроен да изтрива бисквитките след затварянето си.


Session cookies

Записват се само на устройства на потребители, които се свързват със своя акаунт и са тясно свързани с функционирането на приложението (примерно, удостоверяване на потребителя, така че да не се налага при всяко прелистване на страница, отново да въвежда паролата си).
Изтриват с кликването върху "Изход" от програмата или със затварянето на браузъра (ако браузърът е настроен). Валидността на тези бисквитки е 10 часа, т.е., ако потребителят работи с приложението повече от 10 часа, на десетия час връзката ще се прекрати и отново ще му бъде поискано да се идентифицира.
Session cookies са абсолютно необходими за функционирането на приложението


Cookies на трети страни (third-party cookies)

В отделни части на приложението може да бъде вграден код на трети страни - примерно Google, Facebook, Twitter, Linkedin и др. Тези трети страни също могат да записват бисквитки на устройството на потребителя. Geodi отхвърля всяка отговорност за бисквитките на тези трети страни и оставя на преценката на Потребителя дали да ги позволи.
Бисквитките на трети страни могат да бъдат блокирани от настройките на браузъра и това по никакъв начин не се отразява на работата на приложението.
Повече информация за блокирането на бисквитките на трети страни, можете да прочетете, следвайки връзките:
https://www.youronlinechoices.com/bg/Политика-за-поверителност
https://www.google.com/intl/bg/chrome/privacy/
https://support.mozilla.org/bg/kb/бисквитки-информация-сайтове-съхранение-на-вашия-компютър
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies


Задължения и отговорности на страните

Geodi съхранява направените регистрации и записи от потребителите според добрите търговски практики и нормативните регламенти на ЕО и своевременно ще отстранява евентуални технически недостатъци на приложението по отношение спазването на тези регламенти и основния предмет на приложението.

Geodi не носи никаква отговорност за изгубване или кражба на данни поради небрежност на Потребителя, неоторизиран (хакерски/взломен) достъп до данните или други непредвидени случаи и препоръчва на потребителите да не вписват в регистрациите си данни, които смятат за особено чувствителни.

Наръчници, статии, ръководства, списъци от сервизни дейности, всякакви текстове и визуален материал, публикувани на страниците на приложението, имат само информативен характер и Geodi не носи отговорност за тяхното ползване от Потребителя.

Geodi е в правото си да изтрие регистрацията и да откаже достъп до приложението на Потребител, който системно нарушава Условията за ползване.


Потребителят се задължава да използва приложението съобразно европейското и българското законодателство, настоящите условия и добрите нрави и да не предприема каквото и да е действие, което да накърнява други потребители или да създава проблеми във функционирането на приложението.

Потребителят приема да използва настоящото приложение в състоянието, в което е, на свой риск, и се отказва от каквито и да е претенции по отношение на функционирането му.
Потребителят сам си осигурява и настройва техническите средства (съвременен браузър) за ползване на приложението.

Потребителят е длъжен да предоставя верни и точни данни при регистрацията си и при вписвания на и за автомобили и др. машини.
В случай на грешки (примерно сгрешен регистрационен номер или номер на шаси), потребителят се задължава в седем дневен срок от откриването им да ги отстрани, за да се гарантира безпроблемната работа на приложението.

Потребителят е длъжен да актуализира данните си в седемдневен срок от тяхната промяна.


Заключителни условия

Geodi е в правото си да закрие настоящото приложение след едномесечно предупреждение на тази страница, без да дължи каквито и да е обяснения или обезщетения на Потребителя. Със закриването на приложението всички данни в него се изтриват.

Geodi е в правото си да променя настоящите Условия за ползване и промените влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им на тази страница.

Изключителна компетентност за решаване на спорове между Потребител и Geodi, ше имат съдилищата на град Солун.


Натиснете тук за да се върнете обратно.

Сервизна книжка Toyota Сервизна книжка Peugeot Сервизна книжка Hyundai Сервизна книжка Opel Сервизна книжка Volkswagen Book service Citroen Сервизна книжка Skoda Сервизна книжка Audi Сервизна книжка на автомобил Mercedes-Benz Сервизна книжка за автомобил Bmw Сервизна книжка Honda Сервизна книжка Ford Сервизна книжка Yamaha Сервизна книжка Renault Сервизна книжка Dacia Сервизна книжка на мотоциклет Vespa Сервизна книжка Land RoverСервизна книжка LexusСервизна книжка LiebherrСервизна книжка LindeСервизна книжка MANСервизна книжка MarincoСервизна книжка MaseratiСервизна книжка Massey FergusonСервизна книжка MaybachСервизна книжка MazdaСервизна книжка MiniСервизна книжка MitsubishiСервизна книжка MostroСервизна книжка NeoplanСервизна книжка New HollandСервизна книжка NireusСервизна книжка NissanСервизна книжка OlympicСервизна книжка PiperСервизна книжка PorscheСервизна книжка PoseidonСервизна книжка QUEST AIRCRAFTСервизна книжкаСервизна книжка AB Inflatables СЕРВИЗНА КНИЖКА ОНЛАЙН AGCO сервизна книжка онлайн Ahellas сервизна Книжка online BELL СЕРВИЗНА книжка Drago Сервизна КНИЖКА LEONARDO сервизна КНИЖКА PILATUS СЕРВИЗНА КНИЖКА EMBRAER Сервизна книжка BT Сервизна книжка за поддръжка и обслужване Husqvarna Сервизна книжка Hyster Сервизна книжка за автомобил MAN-VW СЕРВИЗНА КНИЖКА NEXTANT Сервизна книжка AIRBUS Book Service online Cessna BOOK SERVICE ONLINE BOMBARDIER Book service BOEING book service Hawker Beechcraft
Условия за ползване
About, Terms, ,
Безплатно за Автосервизи и Автомобилисти
with ... geodi engine
Сайтът е в режим на тестване. Някои от функциите са изключени.
В сайта използваме cookies. За да продължите, моля запознайте се с условията за ползване
Разбирам и съм съгласен
Menu Сервизната книжка на Вашия автомобил
Сервизната книжка на Вашия автомобил more
Print Контакти Автосервизи & Магазини Програма за автосервиз

scroll down scroll up
gallery ❰   ❱